Miras Hukuku

Miras Hukuku; kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına bıraktığı mirasın, mirasçılar arasında adil ve murisin ölmeden önceki iradesine en uygun şekilde hakkaniyetle dağıtılmasını sağlayan hukuk dalıdır.
Miras Hukuku alanındaki başlıca hizmetlerimiz:

Muris Muvazaası davaları ile murisin ölmeden önce yapmış olduğu hukuka aykırı işlemleri hukuka uygun hale getirmeye yönelik çözümler üretme
Ölüme bağlı tasarruflar ile ve sağlararası kazandırmalar ile murisin ölmeden önce terekesini hukuka uygun olarak yönetmesine ve taksim edebilmesine aracılık etme ve hukuki danışmanlık faaliyetleri
Vasiyetname ve miras sözleşmeleri düzenleme, iptali ve değişikliğini sağlama konularında aracılık etme ve hukuki danışmanlık faaliyetleri
Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri ile murisin ölmeden önce hakettiği en iyi bakım ve korumayı temin etme, gerektiğinde değişiklik yapma veya sonaerdirme